ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de websites van De Rijke C&T,zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de 
toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 
Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Rijke C&T
worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Rijke C&T ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de 
artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Rijke C&T zijn vrijblijvend en De Rijke C&T behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor 
om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Rijke C&T. Zij is gerechtigd 
gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, 
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Rijke C&T dit mee 
binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 - Het aanbod

3.1 De aangeboden produkten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid 
vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur 
van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

3.2 Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, 
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, 
de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.

3.3 Aanbiedingen per advertentie en internet zijn vrijblijvend en geldig zolang genoemd product bij De Rijke C&T op voorraad zijn.

Artikel 4. Betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld 
of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere 
(betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Rijke C&T.

4.3 De klant is niet bevoegd op een aan De Rijke C&T te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering 
in mindering te brengen noch is hij gerechtigd op grond van een klacht over de gegeleverde zaken de betaling op te schorten.

Artikel 5. Levering

5.1 De Rijke C&T streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling af te leveren in Nederland. 
Hiertoe is De Rijke C&T echter niet verplicht.

5.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan De Rijke C&T kan worden toegerekend.

5.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. De Rijke C&T zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 6. Bedenktijd

6.1 Koper heeft het recht om –zonder opgave van redenen- de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van het geleverde product te ontbinden door het doen van een mededeling aan De Rijke C&T. Dit recht op ontbinding geldt niet, wanneer Koper handelt in beroep of bedrijf, alsmede wanneer de koop zaken betreft als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW.

6.2 Binnen 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient Koper het product terug te zenden aan Boxzone24.com.
De kosten voor terugzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7. Garantie

7.1 Op alle produkten zijn de genoemde garantieregelingen per artikel van toepassing.

7.2 Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 
Indien dit niet het geval is, dient koper De Rijke C&T daarvan zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen bekwame tijd na ontdekking 
(althans na het moment waarop constatering redelijkerwijze mogelijk was), schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. 
Koper kan er geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij de verKoper daarvan niet binnen vooromschreven periode op de hoogte heeft gesteld. Schade aan het product is voor rekening en risico van Koper.

7.3 Indien een klant een beroep wenst te doen op de garantieregeling van een artikel, dient hij/zij zich schriftelijk te melden bij De Rijke C&T. Vorderingen buiten garantieperioden worden niet gehonoreerd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met De Rijke C&T is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is De Rijke C&T niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen 
jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, 
alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 De Rijke C&T zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. 
11.2 De Rijke C&T neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Copyright Boxzone, designed and developed by i-match